Напрями наукової та інноваційної діяльності кафедри

Наукові напрями діяльності кафедри

Науковці кафедри займаються розробкою й упровадженням методичної системи навчання інформатики на ідеях компетентнісного навчання; науково-практичною підтримкою формування цифрових компетентностей у розрізі навчання упродовж життя; науковим обґрунтуванням теоретичних і практичних аспектів інноваційних технологій навчання інформатики (oрen learning, flipped classroom, CLIL, remote learning, cooperative learning, mobile learning, enquiry and project based learning, STEAM, game study); розробкою гібридної моделі хмарної інфраструктури фізико-математичного факультету; вивченням і практичним впровадженням 3D-технологій, технології віртуальної та доповненої реальності.

На кафедрі функціонують науково-дослідні лабораторії: науково-дослідний STEM-центр; науково-дослідна лабораторія з питань застосування технологій хмарних обчислень в освіті; міжнародна науково-дослідна лабораторія «Комп’ютерні методи структурування лексичної семантики»; міжнародна лабораторія з питань застосування мережних академій Cisco; міжнародний тренінговий центр «Освітня інноватика».

Науково-дослідна робота й інноваційна діяльність студентів

Обдаровані студенти активно залучаються до роботи у науково-дослідних підрозділах кафедри, 6 наукових гуртках, вітчизняних і міжнародних проектах (грантах), міжнародного обміну досвідом. Академічна мобільність студентів спеціальності «Інформатика» реалізується через їхню участь у програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів з університетами Польщі та Норвегії.

Результати науково-дослідницької роботи студентів висвітлюються у наукових фахових виданнях України, міжнародних рецензованих виданнях, зокрема й тих, що індексуються у Scopus, регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, воркшопах, наукових пікніках.

Дослідницька робота магістрантів дає змогу отримувати наукові результати, що використовуються для виконання магістерських робіт прикладного спрямування.

Уже стало традицією щорічне проведення студентських олімпіад з програмування, хакатонів, стартапів, конкурсів на кращу наукову роботу серед студентської молоді фізико-математичного факультету. Ці заходи є майданчиком для проби сил. Вони відкривають шлях молодим особистостям для розвитку успішної професійної кар’єри.

Перспективи діяльності кафедри

Освітні. Підготовка висококваліфікованих педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи, задля здійснення та проведення інноваційних досліджень в освітньому процесі закладів освіти. Розробка та впровадження ефективного навчально-методичного супроводу на засадах компетентнісного підходу в систему освіти. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами. Упровадження цифрової трансформації для персоніфікації освітнього процесу. Підвищення академічної доброчесності, професійного рівня та творчої ініціативи науково-педагогічних працівників кафедри. Удосконалення системи профорієнтації для популяризації освітніх послуг.

Наукові. Розширення міжнародного партнерства з європейськими закладами вищої освіти з метою обміну досвідом. Створення умов для міжнародної академічної мобільності. Створення сприятливих умов для неперервного професійного самовдосконалення викладачів на курсах підвищення кваліфікації, набуття і вдосконалення іншомовної компетентності. Підвищення рівня публікацій, їх відображення у міжнародних науково-метричних базах WOS, Scopus.

Інноваційні. Удосконалення Smart-середовища, як багатомірного освітнього Smart-простору для здобувачів освіти відповідно до стратегії розвитку вищої освіти в Україні. Популяризація STEM-освіти, робототехніки, інтернет-речей, штучного інтелекту, освітніх і цифрових технологій для активного розвитку творчих і креативних особистостей. Розгортання та впровадження хмарної інфраструктури фізико-математичного факультету. Організація та науково-методичний супровід хмарних лабораторій для вивчення дисциплін фахової підготовки студентів. Створення науково-навчально-дослідної лабораторії штучного інтелекту.