Освітня діяльність

  Для студентів фізико-математичного факультету викладачі кафедри інформатики та методики її навчання читають такі професійно-орієнтовані навчальні дисципліни:

Java-технології                                                    Web-програмування
Аналіз алгоритмів                                               Аналіз даних
Архітектура комп'ютерів                                      Бази даних та інформаційні системи
Видавничі системи                                             Дискретна математика
Інтелектуальні системи                                       Комп'ютерна графіка
Комп'ютерні мережі                                            Математична логіка і теорія алгоритмів
Математичні пакети програм                               Методи оптимізації та дослідження операцій
Методика навчання інформатики                         Мови динамічного програмування
Мультимедійні технології                                    Операційні системи
Основи Інтернет                                                 Основи інформаційної безпеки
Основи паралельного програмування                 Практикум розв'язування задач з інформатики
Програмування                                                  Розробка та застосування технологій Веб 2.0
Системи та методи прийняття рішень                 Системне програмування
Сучасні технології документообігу                      Теорія інформації і кодування
Теорія керування                                               Теорія програмування
Чисельні методи                                                Основи апаратної організації комп'ютерних систем
Програмне забезпечення комп'ютерних  систем
Програмування з використанням NET-технологій
Теорія систем та математичного моделювання

Викладачами кафедри читаються курси з вивчення сучасних інформаційних технологій  також студентам інших факультетів: історичного, хіміко-біологічного, географічного, філологічного, факультету іноземних мов, факультету фізичного виховання, факультету педагогіки та психології, інституту мистецтв.

Освітньо-професійна програма «014.09 Середня освіта (Інформатика)»

Перший (бакалаврський) рівень

 Другий (магістерський) рівень