Завідувач кафедри – Балик Надія Романівна,
кандидат педагогічних наук, доцент
Поштова скринька:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Адреса: вул. В. Винниченка, 10, каб. 436, м. Тернопіль

Місією кафедри є підготовка висококваліфікованих, творчих і талановитих працівників освіти та спеціалістів в ІТ-індустрії з нестандартним мисленням і розвиненим емоційним інтелектом, спроможних реалізувати освітньо-інноваційний та технічний потенціал і бути зразком лідерства в сучасному суспільстві.

Візія кафедри є інтелектуальний центр професійних фахівців із громадянською ідентичністю, педагогічною культурою та постійним розвитком наукового потенціалу на розбудови освітніх інституцій.

Ключові цінності: професіоналізм, компетентність, гуманізм, служіння громаді.
Наше гасло: Мріємо! Діємо! Досягаємо!

Кафедра інформатики та методики її навчання є навчально-науковим структурним підрозділом фізико-математичного факультету та випусковою для здобувачів вищої освіти відповідно до ліцензії ДАК України на освітню діяльність у сфері вищої освіти з галузей знань 014.09 Середня освіта, 122 Комп’ютерні науки відповідно, для набуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів:

014.09 Середня освіта (Інформатика)

– поєднання традиційних та альтернативних технологій професійної підготовки майбутнього педагога
– індивідуальна траєкторія професіоналізації студента
– створення якісного іншомовного академічного середовища
– застосування в освітньому процесі інноваційних технологій навчання (oрen-ended learning, flipped classroom, CLIL, remote learning, cooperative learning, mobile learning)
– здійснення наукових досліджень в освітній галузі

122 Комп’ютерні науки (Інженерія ігрових проектів)

– індивідуальні комп’ютеризовані робочі місця, інтернет, Wi-Fi, 3D-принтер і 3D-сканер, платформи Arduino, Raspberry Pi
– залучення до освітнього процесу фахівців ІТ-компаній України
– перспективні дисципліни: психологія ігор, веб-програмування, програмування ігор, SDK для розробки ігор, game-дизайн, технології розробки комп’ютерних ігор, теорія ігор, основи кібербезпеки, штучний інтелект та ігрова діяльність, 3D-моделювання та друкування, розробка мобільних ігор
– проходження практики в державних і недержавних установах, закладах освіти різних рівнів, провідних вітчизняних ІТ-компаніях
– професійне стажування за кордоном
Після виконання навчального плану отримують ступінь:
– бакалавра (4 роки, денна форма навчання)
– магістра  (1,4 роки, денна/заочна форма навчання)
Програма подвійного диплому – українського та європейського зразка.
Кафедра інформатики та методики її навчання акумулює в собі цілеспрямований науковий потенціал із 16 науково-педагогічних працівників:
канд. пед. наук, доцент Балик Надія Романівна
д-р. пед. наук, доцент Романишина Оксана Ярославівна
канд. пед. наук, доцент Барна Ольга Василівна
канд. пед. наук, доцент Габрусєв Валерій Юрієвич
канд. пед. наук, доцент Генсерук Галина Романівна
канд. фіз.-мат. наук, доцент Грод Інна Миколаївна
канд. пед. наук, доцент Карабін Оксана Йосифівна
канд. пед. наук, доцент Лещук Світлана Олексіївна
канд. фіз.-мат. наук, доцент Мартинюк Сергій Володимирович
канд. пед. наук, доцент Олексюк Василь Петрович
канд. фіз.-мат. наук, доцент Струк Оксана Олегівна
канд. біол. наук, доцент Шмигер Галина Петрівна
канд. фіз.-мат. наук, викладач Вельгач Андрій Володимирович
викладач Василенко Ярослав Пилипович
асистент Маланюк Надія Богданівна
асистент Скасків Ганна Михайлівна
та інженерів:
Басіста Оксана Василівна
канд. тех. наук Іваницький Роман Іванович
Полюга Галина Юріївна
Талюш Галина Володимирівна
завідувач лабораторіями Мандзюк Віктор Іванович

Науково-педагогічні працівники кафедри пройшли відповідне підвищення кваліфікації та частина викладачів пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування за напрямом дисциплін, які викладають. Викладачі кафедри мають багаторічний стаж педагогічної та наукової роботи, володіють значним досвідом практичної діяльності в сферах вищої педагогічної освіти, цифрових технології в освітньому процесі закладів освіти, електронного та дистанційного навчання, STEM-освіти, Інтернет речей, робототехніки, 3D-моделювання та 3D-друку, сучасних мов програмування низького та високого рівнів, розробки комп’ютерних ігор, кібербезпеки, штучного інтелекту тощо.

Освітня діяльність

  Для студентів фізико-математичного факультету викладачі кафедри інформатики та методики її навчання читають такі професійно-орієнтовані навчальні дисципліни:

Java-технології                                                    Web-програмування
Аналіз алгоритмів                                               Аналіз даних
Архітектура комп'ютерів                                      Бази даних та інформаційні системи
Видавничі системи                                             Дискретна математика
Інтелектуальні системи                                       Комп'ютерна графіка
Комп'ютерні мережі                                            Математична логіка і теорія алгоритмів
Математичні пакети програм                               Методи оптимізації та дослідження операцій
Методика навчання інформатики                         Мови динамічного програмування
Мультимедійні технології                                    Операційні системи
Основи Інтернет                                                 Основи інформаційної безпеки
Основи паралельного програмування                 Практикум розв'язування задач з інформатики
Програмування                                                  Розробка та застосування технологій Веб 2.0
Системи та методи прийняття рішень                 Системне програмування
Сучасні технології документообігу                      Теорія інформації і кодування
Теорія керування                                               Теорія програмування
Чисельні методи                                                Основи апаратної організації комп'ютерних систем
Програмне забезпечення комп'ютерних  систем
Програмування з використанням NET-технологій
Теорія систем та математичного моделювання

Викладачами кафедри читаються курси з вивчення сучасних інформаційних технологій  також студентам інших факультетів: історичного, хіміко-біологічного, географічного, філологічного, факультету іноземних мов, факультету фізичного виховання, факультету педагогіки та психології, інституту мистецтв.

Освітньо-професійна програма «014.09 Середня освіта (Інформатика)»

Перший (бакалаврський) рівень

 Другий (магістерський) рівень

 

 


 

Напрями наукової та інноваційної діяльності кафедри

Наукові напрями діяльності кафедри

Науковці кафедри займаються розробкою й упровадженням методичної системи навчання інформатики на ідеях компетентнісного навчання; науково-практичною підтримкою формування цифрових компетентностей у розрізі навчання упродовж життя; науковим обґрунтуванням теоретичних і практичних аспектів інноваційних технологій навчання інформатики (oрen learning, flipped classroom, CLIL, remote learning, cooperative learning, mobile learning, enquiry and project based learning, STEAM, game study); розробкою гібридної моделі хмарної інфраструктури фізико-математичного факультету; вивченням і практичним впровадженням 3D-технологій, технології віртуальної та доповненої реальності.

На кафедрі функціонують науково-дослідні лабораторії: науково-дослідний STEM-центр; науково-дослідна лабораторія з питань застосування технологій хмарних обчислень в освіті; міжнародна науково-дослідна лабораторія «Комп’ютерні методи структурування лексичної семантики»; міжнародна лабораторія з питань застосування мережних академій Cisco; міжнародний тренінговий центр «Освітня інноватика».

Науково-дослідна робота й інноваційна діяльність студентів

Обдаровані студенти активно залучаються до роботи у науково-дослідних підрозділах кафедри, 6 наукових гуртках, вітчизняних і міжнародних проектах (грантах), міжнародного обміну досвідом. Академічна мобільність студентів спеціальності «Інформатика» реалізується через їхню участь у програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів з університетами Польщі та Норвегії.

Результати науково-дослідницької роботи студентів висвітлюються у наукових фахових виданнях України, міжнародних рецензованих виданнях, зокрема й тих, що індексуються у Scopus, регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, воркшопах, наукових пікніках.

Дослідницька робота магістрантів дає змогу отримувати наукові результати, що використовуються для виконання магістерських робіт прикладного спрямування.

Уже стало традицією щорічне проведення студентських олімпіад з програмування, хакатонів, стартапів, конкурсів на кращу наукову роботу серед студентської молоді фізико-математичного факультету. Ці заходи є майданчиком для проби сил. Вони відкривають шлях молодим особистостям для розвитку успішної професійної кар’єри.

Перспективи діяльності кафедри

Освітні. Підготовка висококваліфікованих педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи, задля здійснення та проведення інноваційних досліджень в освітньому процесі закладів освіти. Розробка та впровадження ефективного навчально-методичного супроводу на засадах компетентнісного підходу в систему освіти. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами. Упровадження цифрової трансформації для персоніфікації освітнього процесу. Підвищення академічної доброчесності, професійного рівня та творчої ініціативи науково-педагогічних працівників кафедри. Удосконалення системи профорієнтації для популяризації освітніх послуг.

Наукові. Розширення міжнародного партнерства з європейськими закладами вищої освіти з метою обміну досвідом. Створення умов для міжнародної академічної мобільності. Створення сприятливих умов для неперервного професійного самовдосконалення викладачів на курсах підвищення кваліфікації, набуття і вдосконалення іншомовної компетентності. Підвищення рівня публікацій, їх відображення у міжнародних науково-метричних базах WOS, Scopus.

Інноваційні. Удосконалення Smart-середовища, як багатомірного освітнього Smart-простору для здобувачів освіти відповідно до стратегії розвитку вищої освіти в Україні. Популяризація STEM-освіти, робототехніки, інтернет-речей, штучного інтелекту, освітніх і цифрових технологій для активного розвитку творчих і креативних особистостей. Розгортання та впровадження хмарної інфраструктури фізико-математичного факультету. Організація та науково-методичний супровід хмарних лабораторій для вивчення дисциплін фахової підготовки студентів. Створення науково-навчально-дослідної лабораторії штучного інтелекту.